Alte activități

 1. Comisiile de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole de pe raza județului Constanța
 2. PNDR – Materiale disponibile pentru măsuri de mediu și climă aplicabile în 2021, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează comunității servicii publice adoptând practici agricole prietenoase cu mediul
 3. Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului
 4. Comandamentul operativ pentru depoluare marină – județul CT
 5. Colegiul prefectural
 6. Grupul județean de modernizare a administrației publice
 7. Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
 8. Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului
 9. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial
 10. Comisia de dialog social
 11. Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi
 12. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice
 13. Consiliul Consultativ pentru Protecția Consumatorilor
 14. Comisia judeţeană privind incluziunea socială
 15. Grupul de lucru pentru derularea POAD
 16. Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor
 17. Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 18. Colectivul de lucru de pe lângă comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 19. Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006
 20. Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013
 21. Comisia de delimitare teritorială între unități administrative
 22. Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)
 23. Comisia de analiză tehnică
 24. Comisia de atribuire denumiri
 25. Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme
 26. Centrul local de combatere a bolilor (animale)
 27. Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
 28. Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018
 29. Echipa interinstituțională pentru asigurarea protecției unităților de învățământ
 30. Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport
 31. Grupul de lucru interinstituţional pentru implementarea Planului de acţiune în domeniul drogurilor la nivelul judeţului Constanţa 2022-2026
 32. Comisia de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele sesizate ca abateri disciplinare ale secretarilor generali ai comunelor, orașelor și municipiilor din județul Constanța
 33. Comandamentul județean de analiză a realizării programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție
 34. Echipa locală de sprijin în vederea integrării străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene de la nivelul județului Constanța