Comunicat de presă 23 octombrie 2023

Prezentări ale Agenţiei Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanța, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța și Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în ultimul Colegiu Prefectural.

Astăzi, 23 octombrie a.c., prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian COȘA, a convocat, în format fizic, Colegiul Prefectural, în cadrul căruia trei instituții constănțene au prezentat date privind stadiul lucrărilor și măsurilor specifice.

Astfel, Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanța, a prezentat stadiul implementării măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, reglementate prin Legea nr.76/2002, republicată și actualizată, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, care constau în:

 • Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor;
 • Acordarea de acompaniament personalizat tinerilor cu risc de marginalizare socială, prin încheierea de contracte de solidaritate și oferirea de servicii specifice, inclusiv prin acordarea de subvenții angajatorilor de inserție care încadrează în muncă persoane din această categorie.

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor

 • O primă modalitate de stimulare o constituie facilitatea oferită de art.80 din Legea nr.76/2002, actualizată, potrivit căreia angajatorii care îndeplinesc condițiile stabilite de lege și încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ, primesc lunar pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat (o singură dată, pentru fiecare formă de învățământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor), o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 18 luni de la data încheierii.
 • O a doua modalitate de stimulare o constituie facilitatea oferită de art.85 din Legea nr.76/2002, actualizată, potrivit căreia angajatorii care îndeplinesc condițiile stabilite de lege și încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani/șomeri care sunt unici susținători ai familiilor monoparentale/șomeri de lungă durată/tineri NEET sau șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării vor îndeplini condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, primesc lunar pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu aceeași obligație de a menține raporturile de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială se realizează prin:

 • Acompaniament social personalizat, acordat acestora în baza unui contract de solidaritate, încheiat pe o durată de până la trei ani, dar nu mai puțin de un an, în condițiile în care la data încheierii tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani, care constă în informare și consiliere profesională, medierea muncii și plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale și altor condiții cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea la AJOFM ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. În prezent, se află cuprinse în acompaniament social personalizat, în baza unui contract de solidaritate, un număr de 12 persoane, 5 cuprinse în anul trecut și un număr de 7 persoane în anul curent.
 • Activități de informare și promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor, în vederea integrării pe piața muncii a acestei categorii de persoane;
 • Subvenționarea locurilor de muncă ale tinerilor cu risc de marginalizare socială prin acordarea unei sume egală cu salariul de bază stabilit la data angajării acestora, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, angajatorilor de inserție, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

În continuare, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, a prezentat informarea privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale, activitatea de inspecție socială și licențierea serviciilor sociale, rezultatul campaniilor de control desfășurate de la începutul anului 2023 până în prezent, la nivelul județului Constanța și informarea privind situaţia autorizării furnizorilor de formare profesională în anul 2023.

În prezent, la nivelul județului Constanța există 95 de furnizori de servicii sociale care dețin certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, emis de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

În perioada 01.01.2023-18.10.2023, au primit certificat de acreditare 15 furnizori de servicii sociale, dintre care 4 publici și 11 privați, 11 în mediul urban și 4 în mediul rural, iar din punct de vedere al tipului de furnizor, 4 furnizori au fost societăți cu răspundere limitată, 7 organizații neguvernamentale și 4 autorităţi publice locale.

În acest moment, în județul Constanța funcționează un număr de 138 de servicii sociale, structurate astfel:

În anul 2023 au fost depuse și emise un număr de 24 de licențe provizorii pentru 24 de servicii sociale, din care au fost evaluate până în prezent, în teren, un număr de 17 servicii sociale, 16 au primit propunerea de acordare a licenței definitive și 1 serviciu social a primit măsuri de remediere și urmează a fi monitorizat.

De asemenea, în campania curentă de monitorizare a serviciilor sociale, în anul 2023 au fost realizate 35 de monitorizări pentru 35 de servicii sociale, dintre acestea, 23 fiind în cadrul campaniei tematice pentru verificarea centrelor rezidențiale pentru persoane vârstnice, 3 monitorizări anuale programate și 9 monitorizări la solicitarea furnizorului, în vederea relicențierii serviciului social.

În perioada 10-17.07.2023, s-a derulat campania națională de Control mixt, desfășurată în conformitate cu Ordinul Viceprim-Ministrului și Ministrul Afacerilor Interne nr. 101/07.07.2023, pentru dispunerea de măsuri organizatorice și de coordonare pentru eficientizarea acțiunilor de control la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor.

Au fost verificate 101 centre care furnizează următoarele tipuri de servicii:

 • 37 servicii sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice și adulte aflate în dificultate;
 • 32 servicii sociale rezidențiale destinate copilului și/sau familiei;
 • 28 servicii sociale destinate adulților cu dizabilități;
 • 4 alte categorii de beneficiari.

La nivelul județului Constanța, controlul s-a desfășurat în baza Ordinului Prefectului nr. 310/10.07.2023 și a fost realizat de comisii mixte de control din care au făcut parte reprezentanți ai instituțiilor care au rol în avizarea/autorizarea serviciilor de tip rezidențial (DSP, DSVSA, ISU) și alte instituții (ITM, OPC, Poliția Economică, Serviciul Investigarea Criminalității).

Fiecare instituție a derulat activități specifice de control, potrivit atribuțiilor stabilite de legislația în baza cărora funcționează fiecare instituție. Urmare acestei campanii, toate cele 53 de măsuri dispuse de inspectorii sociali  au fost îndeplinite.

Activitatea de formare profesională este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor şi de o serie de acte normative subsecvente. Comisia de autorizare existentă la nivelul judeţului Constanţa este constituită conform prevederilor legale, având în componenţă reprezentanţi ai Inspectoratul Şcolar Judeţean, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și Organizaţia Sindicală Judeţeană, CNSLR-Frăția.

La nivelul judeţului Constanţa sunt autorizaţi un număr de 94 furnizori de formare pentru un număr de 302 programe de formare profesională. În perioada 01.01.2023-18.10.2023, a fost autorizat un număr de 57 de programe de formare profesională, din aceste programe autorizate ponderea cea mai mare o reprezintă programele de formare finalizate cu certificate de absolvire, respectiv iniţiere, perfecţionare, specializare și competențe cheie.Dintre cei 94 furnizori de formare profesională autorizaţi, 19 nu desfăşoară programe de formare profesională.

În perioada 01.01.2023-18.10.2023, au absolvit un număr de 10.281 de persoane, din care, 3908 au parcurs programe de calificare, 855 programe de iniţiere, 335 programe de perfecţionare, 3803 programe de specializare și 1380 competențe cheie.

Pentru programele de calificare, cele mai multe cursuri au fost organizate pentru formarea agenților de pază şi ordine, formare în domeniul portuar, turism și alimentație publică, iar pentru programele de iniţiere/perfecţionare/specializare cele mai multe cursuri au fost organizate pentru estetică corporală, dezvoltare personală, domeniul portuar, protecție civilă, prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru competențe antreprenoriale și competențe digitale.

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, s-au prezentat date referitoare la starea învățământului constănțean în anul școlar 2022-2023, după cum urmează:

 • Structura reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în anul şcolar 2022-2023 cuprinde un total de 531 de unități școlare, dintre care 239 cu personalitate juridică, 292 structuri arondate, un număr total de 104.794 elevi și 4870.5 clase;
 • Numărul total al elevilor neșcolarizați este de 323, dintre care 134 în ciclul primar, 135 gimnazial, 27 liceal și 27 în cel profesional.

În urma publicării rezultatelor obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2023, după contestații, județul Constanța rămâne pe primul loc în ceea ce privește creșterea procentului de promovabilitate pentru toți candidații, față de anul școlar anterior: 5,5% (76,5% în 2023, față de 71,0% în 2022). Totodată, județul Constanța rămâne pe al doilea loc în ceea ce privește creșterea procentului de promovabilitate pentru candidații din seria curentă, față de anul școlar anterior: 5,0% (o creștere semnificativă, față de 3,6% înainte de contestații).

Față de anul trecut, județul Constanța a urcat 15 poziții în ierarhia națională, de pe poziția 31 ajungând pe poziția 16. Mai mult, județul Constanța ocupă al treilea loc în ceea ce privește numărul de candidați care au obținut media 10, datorită celor cinci candidați care au luat nota maximă. De asemenea, nu există niciun liceu din județ cu promovabilitate „zero”, în ceea ce privește candidații din promoția curentă.

În anul școlar 2022-2023, au fost echivalate perioade/acte de studii pentru un număr de 420 de elevi veniți din străinătate. Copii fără cetățenie română, care nu se repatriază, dar se stabilesc în România din varii motive, provin din Ucraina, Turcia și Federația Rusă.

În anul școlar 2022-2023, conform O.U.G. Nr. 50/2021, s-au repartizat credite bugetare pentru decontarea abonamentelor de transport pentru elevi în valoare de 8.687.611 lei.

Totodată, în anul școlar 2022-2023, un număr de 7.620 de preșcolari și elevi au beneficiat de sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport electronic, în valoare de 500 lei/elev/an școlar.

Pentru anul școlar 2022-2023 s-au distribuit 3.001.318 porții de fructe (mere).